هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 حقوق مدنی

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

حقوق مدنی

مدت زمان دوره : 7 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : یکشنبه - چهارشنبه - جمعه

درباره استاد

دکتر مهدی شکری

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

حقوق مدنی

تشکیل عقد:
اراده- اهلیت- موضوع معامله- جهت مشروع
معاملات فضولی
شروط ضمن عقد
عقد بیع ( فقط مبحث آثار)
این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد