هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 آئین دادرسی مدنی

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

آئین دادرسی مدنی

مدت زمان دوره : 10 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : شنبه - دوشنبه - پنجشنبه

درباره استاد

دکتر مهدی شکری

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

آئین دادرسی مدنی

وکالت (مواد ۳۱ تا ۴۷)
جلسه دادرسی (مواد ۹۶-۹۸-۱۰۵-۱۰۷)
تامین خواسته (مواد ۱۰۸ تا ۱۲۰)
دستور موقت (مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵)
واخواهی (۳۰۳ تا ۳۰۸)
تجدیدنظر (مواد ۳۳۱ تا ۳۶۳)
این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد