هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 اصول فقه

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

اصول فقه

مدت زمان دوره : 10 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه

درباره استاد

دکتر محمدکاظم بیات

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

اصول فقه

جلسه اول؛برخی مباحث مهم راجع به تقسیمات احکام شرعی،وضع الفاظ، اقسام دلالت، اقسام وضع،اقسام لفظ، اقسام استعمال،
جلسه دوم؛ برخی مباحث مهم راجع به اقسام حقیقت، علامت های تشخیص حقیقت و مجاز،اصول لفظیه،صحیح و اعم، مشتق، اوامر و تقسیمات واجب
جلسه سوم؛ برخی مباحث مهم راجع به نواهی،منطوق(صریح و غیر صریح) و مفهوم(موافق و مخالف)، اقسام عام، تخصیص (اقسام مخصص) و نسخ
جلسه چهارم؛برخی مباحث مهم راجع به مطلق و مقید، مجمل و مبین، ادله استنباط احکام(قرآن، سنت، اجماع) و قیاس
جلسه پنجم؛ برخی مباحث مهم راجع به اصل استصحاب، برائت،احتیاط،تخییر ،تعارض و تزاحم،ورود،تخصص،تخصیص، حکومت
این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد