هنوز وارد سایت نشده اید

جلسه 1 متون فقه

برگزار کننده :عدالتخانه

جلسه نحوه استفاده نمایش
1 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
2 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
3 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
4 خرید دوره/ مدرسه حقوقی
5 خرید دوره/ مدرسه حقوقی

اطلاعات دوره

متون فقه

مدت زمان دوره : 10 ساعت

هزینه دوره : 100,000تومان

برگزار کننده : عدالتخانه

برنامه هفتگی مدرسه : یکشنبه - سه شنبه - جمعه

درباره استاد

استاد صادق صبیح

مدرس دوره های حقوقی

درباره گواهی نامه


برای گذراندن این دوره گواهینامه صادر نمیشود

اطلاعات تکمیلی دوره

متون فقه

این دوره جزء مدرسه حقوقی عدالتخانه میباشد